Handelsbetingelser Asta N Aps

info@astan.dk 

Kompagnistræde 14D.
1208 København K.

CVR 42814768

Bankoplysninger

Asta N
Bank reg. nr og konto: 3409 – 13341907
IBAN account: DK9430000013341907
BIC (SWIFT) DABADKKK


1.0. Generelt 

1.1. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (Januar 2020) for Asta N Aps. (Momsnummer: DK42814768) er gældende i det omfang, de ikke er fraveget eller modificeret helt eller delvist ved anden skriftlig aftale. 

1.2. Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra Købers side, anført i eksempelvis Købers ordreafgivelse eller i Købers generelle købsbetingelser, er ikke bindende for , medmindre  skriftligt har erklæret sig indforstået med de pågældende specielle vilkår. 

2.0. Levering 

2.1. Ethvert af  meddelt eller oplyst leveringstidspunkt er ikke bindende for , idet den opgivne leveringstid kun er anslået af  efter bedste skøn og samtidig forudsætter, at Køber rettidigt har opfyldt alle nødvendige eller aftalte formaliteter eller vilkår. 

2.2.  Asta N forbeholder sig ret til at levere i rater, hvorfor Køber ikke er berettiget til at returnere varer som følge af, at levering ikke sker gruppe- eller seriemæssigt komplet eller i fuldt sortiment i henhold til den indgåede salgsaftale. 

3.0. Forsinkelse 

3.1. Såfremt der, uanset det i pkt. 2.2. aftalte, indtræder forsinkelser, er Køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til  at kræve levering og fastsætte en endelig frist på minimum 20 arbejdsdage og herved angive, at Køberen agter at hæve købsaftalen, såfremt levering ikke sker indenfor denne frist. 

3.2. Såfremt levering ikke er sket indenfor den af Køber fastsatte frist i henhold til pkt. 3.1., er Køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til  at hæve aftalen. 

3.3. Udover den i pkt. 3.2. nævnte hævebeføjelse har Køber ingen andre misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse. 

4.0. Mangler

4.1. Ved Købers konstatering af mangler skal Køber skriftlig overfor  beskrive og specificere den påberåbte mangel. Enhver reklamation over mangler skal være modtaget af senest 10 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Undlader Køber dette, mister Køber retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. 

4.2. Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden 6 måneder fra fakturadato, idet mangelsindsigelser efter denne frist ikke vil kunne gøres gældende. 

4.3. Såfremt en reklamation fremsættes for sent, men  alligevel indlader sig i realitetsdrøftelser med Køber i anledning af den fremsatte reklamation, sker dette uden at  derved samtidig giver afkald på eventuelt senere at gøre gældende, at den pågældende reklamation er fremsat for sent. 

4.4. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende overfor Eva go Diva, er Eva go Diva efter eget valg forpligtet til enten at foretage omlevering, afhjælpe manglen eller give Køber et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum, hvorved manglen er endeligt afhjulpet. 

4.5. Såfremt  ikke inden 20 dage efter afklaringen af reklamationsspørgsmålet opfylder sine forpligtelser i henhold til pkt. 4.4., kan køber skriftligt give  en sidste rimelig frist for afhjælpning af manglen. Er Eva go Divas forpligtelse ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan Køber hæve aftalen, såfremt manglen kan siges at være væsentlig, eller kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum, hvis manglen må siges at være uvæsentlig. Kun såfremt Køber er berettiget til at hæve aftalen, vil Køber kunne returnere en leverance. 

4.6.  har, udover hvad der ovenfor er bestemt, intet ansvar for mangler, og Køber kan derfor ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end hvad der fremgår af ovenstående.  hæfter således ikke under nogen omstændigheder, uanset eventuelt grov uagtsomhed, for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskader. 

5.0. Betalingsvilkår og ejendomsforbehold 

5.1. Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, tilskrives morarenter fra fakturadatoen af det til enhver tid skyldige beløb incl. tidligere tilskrevne renter, omkostninger m.v. med 2% pr. påbegyndt måned. 

5.2.  forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling har fundet sted. 

5.3. Såfremt Køberen ikke betaler købesummen rettidig for en leverance, er Asta N Aps  ikke forpligtet til at levere yderligere leverancer, uanset om bindende salgsaftaler er indgået med Køberen. 

6.0. Force majeure 

6.1.  hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger udenfor s direkte kontrol (f.eks., men ikke begrænset hertil, strejke, arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinkede eller mangelfulde eller væsentligt fordyrede leverancer fra underleverandører, forhindret tilførsel/levering af råstoffer, hjælpe- stoffer eller nogen anden leverance af tilfredsstillende kvalitet, brand, naturforhold, mangel på transportmiddel eller transportuheld, krig, valutarestriktioner, restriktioner vedrørende import/eksport samt driftsforstyrrelser eller -standsning i øvrigt), og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen eller leveringen af det købte, eller som gør opfyldelsen væsentligt mere byrdefuld for  end forventet. 

6.2. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt på grund af en eller flere af de i pkt. 6.1. nævnte force majeure eller force majeure lignende begivenheder, suspenderes leveringsforpligtelsen i det tidsrum, forhindringen varer med den virkning, at den således udskudte leveringstid i enhver henseende anses for rettidig, hvorfor Køber er uberettiget til at hæve købet, så længe der foreligger en sådan begivenhed. 

6.3. Såfremt  vil påberåbe sig nærværende pkt. 6, er  forpligtet til straks at give Køberen meddelelse herom med angivelse af årsag og den tid, forhindringen antages at vare.  skal samtidig bestræbe sig på at overvinde hindringen hurtigst muligt og efterfølgende opfylde sine kontraktlige forpligtelser snarest muligt. 

6.4. Såfremt en begivenhed omfattet af nærværende pkt. 6 varer eller af  påregnes at vare udover 6 uger, er såvel  som Køber berettiget til at hæve den indgåede aftale, uden at dette skal anses for misligholdelse. I sådanne tilfælde kan Køber derfor ikke gøre nogen misligholdelsesbeføjelse gældende overfor . 

7.0. Produktansvar 

7.1.  er ikke ansvarlig for skader forvoldt af det leverede, med mindre skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra s side, eller der er tale om forbrugertings- eller personskade. 

8.0. Jurisdiktion og lovvalg 

8.1. Enhver tvist, som udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, herunder spørgsmål om produktansvar, skal afgøres efter dansk ret og med s hjemting som aftalt værneting. Uanset førnævnte er  dog altid tillige berettiget til at sagsøge Køber ved Købers hjemting, såfremt det af  rejste krav er baseret på Købers påståede manglende opfyldelse af sin betalingsforpligtelse.